Konkordato


Borçlarını ödeyemeyen yahut ödeyememe tehlikesi altında olan borçlu veya alacaklısı, borçlarını ödeyebilmesi ya da muhtemel bir iflastan kurtulması için konkordato talep edebilecektir.

Konkordatoyu kimler talep edebilir?

Devamını oku: Konkordato

İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığının Kazanılması


Türk vatandaşlığını sonradan kazanma yollarından birisi olan ‘İstisnai yolla Türk vatandaşlığının kazanılması’ Türk Vatandaşlığı Kanunu m. 12’de düzenlenmiştir. İlgili maddede millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak koşulu aranarak, sayılan yabancıların Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabileceği belirtilmiştir. İstisnai yolla Türk vatandaşlığı kazabilecek yabancılar şu şekilde sayılmıştır:

Devamını oku: İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığına Kabul Şartları Kolaylaştı


Yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarını düzenleyen Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde, 19.09.2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile önemli değişiklikler yapıldı.

Yabancılara millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak koşuluyla Türk vatandaşlığı kazanabilme imkânı sağlayan yatırım tutarları önemli ölçüde düşürüldü.

Devamını oku: Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığına Kabul Şartları Kolaylaştı

6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Uygulamasına Bakış


07.11.2013 tarihli 6502 sayılı Yeni Tüketici Kanunu, Kanunun Yürürlük başlıklı 87.maddesi uyarınca 28 Mayıs 2014 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yasanın 86.maddesi ile birlikte 4077 Sayılı Eski Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

Devamını oku: Kentsel Dönüşüm Uygulamasına Tüketici Yasasından Bir Bakış

Cari Hesap İlişkileri


Cari hesap, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 89 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre iki kişinin herhangi bir sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir. Cari hesapta özellikle alım-satım,

Devamını oku: Cari Hesap İlişkileri

Konut Ve Çatılı İşyeri Kiralarında Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinin Bildirim Suretiyle Sona Erdirilmesi


6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun güncel kira ilişkilerinin birçok alanında yetersiz kalması ve akabinde 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılması sonrası 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu özellikle Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına ilişkin bir çok değişiklik/yenilik getirmiştir. Fesih, Tespit Davası ve Cezai şarta ilişkin düzenlenen maddeler de bunlardan sadece bir kaçıdır.

Devamını oku: Konut Ve Çatılı İşyeri Kiralarında Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinin Bildirim Suretiyle Sona...

İHAS Madde 10 Kapsamında Genel Olarak İfade Özgürlüğü


İnsan haklarına saygılı etkin bir demokrasi anlayışı bağlamında ifade özgürlüğü (freedom of expression) bir temel hak ve hürriyet olarak önemli yer tutar. İfade özgürlüğü özgür ve demokratik bir düzenin temel bileşenidir ki bu yolla kendini entelektüel anlamda geliştiren, bireysel yönetimini eline alan bireyler farklı görüş ve düşüncelere kapı açıp diğerlerini anlayarak onlarla empati kurma ve hoşgörülü bir toplum içinde yaşama şuuruyla maksimum düzeyde kusur ve dezenformasyondan ari çoğulcu bir yönetim sistemi geliştirebilir.

Devamını oku: İHAS MADDE 10 KAPSAMINDA GENEL OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

6098 Sayılı Borçlar Kanununun 344. VE 345. Maddeleri Kapsamında Kira Bedelinin Tespiti ve Kira Tespit Davası


KİRA BEDELİNİN TESPİTİ(TBK M344):

6098 Sayılı TBK yürürlük tarihine kadar hukukumuzda kira bedelinin tespitine yönelik bir boşluk söz konusu idi. Süregelen zamanda 6570 Sy. GKHK da bu hususta bir hüküm bulunmadığından(Anayasa Mahkemesi tarafından ilgili hüküm iptal edildiğinden bu yana) Yargıtay’ın muhtelif içtihadı birleştirme kararları ve daire kararları ile “kira bedelinin tespitine” yönelik kanun boşluğu giderilmeye çalışılmış ve işbu içtihatlarca belirlenen kriterler esas alınmıştır. Belirtmek isteriz ki 6098 Sayılı TBK ile düzenlenen Kira Bedelinin Tespitine ilişkin hükümler esasen Yargıtay’ın belirlediği esaslarla büyük oranda örtüşmektedir.

Devamını oku: 6098 Sayılı BK 344 ve 345 Uyarınca Kira Bedelinin Tespiti ve Kira Tespit Davası